Privacy beleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u kunt verstrekken op de contactnummernederlands.com website ("Website" of "Service") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk "Services") worden verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit Beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en deze website-exploitant ("Operator", "wij", "ons" of "onze") . Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.


Verzameling van informatie

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom hanteren we het beleid zonder logboeken. We mogen slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de Website en Diensten te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie vast te stellen over het gebruik en het verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de Website en Diensten aan u beschikbaar te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, is het mogelijk dat we bepaalde Persoonsgegevens moeten verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt::

  • Reageer op juridische verzoeken en voorkom schade
  • De website en services uitvoeren en beheren

Het verwerken van uw persoonlijke informatie hangt af van hoe u omgaat met de website en diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van ons openbaar gezag; (v) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Houd er rekening mee dat we volgens sommige wetgevingen toestemming kunnen krijgen om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgronden hieronder. In ieder geval verduidelijken we graag de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Vrijgeven van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Diensten of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of een door u gevraagde dienst te verlenen, kunnen we uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen waarop we vertrouwen om te helpen bij de werking van de Website en Diensten die voor u beschikbaar zijn. We delen geen persoonlijke informatie met niet-gelieerde derden. Deze dienstverleners zijn niet geautoriseerd om uw informatie te gebruiken of vrij te geven, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden wiens privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. Deze derden krijgen persoonlijke informatie die ze alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

Bewaren van informatie

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren en gebruiken voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet. We kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke informatie is verwerkt nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. U hebt in het bijzonder het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te weten te komen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te controleren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren; (v) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval we uw informatie voor geen enkel ander doel zullen verwerken dan het opslaan ervan; (vi) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van uw persoonlijke informatie van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in te dienen via de website en services. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit beleid te helpen afdwingen door hun kinderen op te dragen nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de website en diensten zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via de website en services, neem dan contact met ons op. U moet ook oud genoeg zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan dit namens u te doen).

Niet volgen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aangeeft aan websites die u bezoekt dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites bewegen. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren is nog niet uniform. Als gevolg hiervan zijn de Website en Diensten nog niet ingesteld om door uw browser gecommuniceerde Do Not Track-signalen te interpreteren of erop te reageren. Toch, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, beperken we ons gebruik en het verzamelen van uw persoonlijke informatie.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derde partijen. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de Website en Services verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatie beveiliging

Wij beveiligen informatie die u aanlevert op computerservers in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie die wordt beheerd en bewaard. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens het transport door een derde partij worden bekeken of ermee geknoeid, ondanks alle inspanningen.

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de website en diensten in gevaar is gebracht of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons de recht om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Als we dat doen, sturen we je een brief.

Wijzigingen en wijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit beleid of de voorwaarden met betrekking tot de website en diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in de manier waarop we persoonlijke informatie behandelen. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail om u hiervan op de hoogte te stellen. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via contactgegevens die u hebt verstrekt. Elke bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. Als u de Website en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen. We zullen uw persoonlijke informatie echter niet, zonder uw toestemming, gebruiken op een manier die wezenlijk anders is dan wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en services.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar support@contactnummernederlands.com.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 8 juli 2021